İNŞAAT İŞÇİSİ

Belgelendirme Programının Amacı

Bu prosedür Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. bünyesinde EN ISO 17024 standardı kuralları çerçevesinde “Personel Belgelendirme Sistemi” nin ilgili standard şartlarına göre değerlendirilerek (16UY0253-2) İnşaat İşçisi (Seviye 2) adaylarının belgelendirilmesi faaliyetinin yürütülmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Belgelendirme Programına Başvuru

(16UY0253-2) İnşaat İşçisi (Seviye 2) olarak sertifika almak isteyen adayların Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. internet sitesi www.sistemer.com adresinde bulunan Başvuru Formunu doldurarak e-posta yoluyla info@sistemer.com adresine veya 0 216 573 64 36 nolu faxa göndermesiyle yada elden SİSTEMER ofise teslim edilmesiyle süreç başlar.

Belgelendirme Programında Sınava Girecek Adaylarda Aranan Şartlar

 • Sınavın yapılacağı dilde en az okuryazar olmak
 • Sıvacı adaylığı için herhangi bir fiziki engeli olmaması
 • 18 yaşından küçük olmamak
 • Sınav için herhangi bir eğitim şartı yoktur.

   

Belgelendirme Programında Adaylardan İstenilen Belgeler

 • Başvuru formu (Başvuru Formu ve Taahhütname)
 • Kimlik fotokopisi
 • Eski mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi (varsa)
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair belge. (Banka Dekontu)
 • Birim Tamamlama”  için, başvurulan konuda varsa Mesleki Yeterlilik Belgeleri ya da daha önce girip-başarılı olduğu birim ile ilgili yeterlilik kanıtı

Belgelendirme Programında Aday Başvuru Değerlendirme

Aday başvuruları Belgelendirme Müdürü tarafından değerlendirilir.  Adaylar belge başvurularının onaylanıp onaylanmadığını www.sistemer.com adresinden takip edebilirler.

Belgelendirme Programında Değerlendirme Sürecinin Amacı

İnşaat İşçisinin (Seviye 2) iş sağlığı güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve inşaatlarda çalışabilecek alt yapıya kavuşması için;

Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, 

Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, 

Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu süreç inşaat işçisinin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla gerçekleştirilir.

Belgelendirme Programında Değerlendirme Sürecinin Tanımlanması

Adaylara yönelik değerlendirme faaliyetleri “16UY0253-2 /A1 İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği” ve “16UY0253-2/A2 Genel İnşaat İşleri” zorunlu birimleri üzerinden yapılır. Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisinin ölçülmesi amacıyla adaylar hem sözlü hem de performansa dayalı sınavlara tabi tutulurlar.

Sözlü ve performans sınavları ilgili ulusal yeterlilikteki gerekliliklere göre gerçekleştirilir. Sözlü sınavlarda adayın 100 puan üzerinden 60 puan, performans sınavında ise 100 puan üzerinden 60 puan alma zorunluluğu vardır. Soru sayısı ve sorulara yönelik puanlama standartta belirlenmiş şartlar dâhilin de belgelendirme kuruluşunun inisiyatifindedir. 

Performans sınavları ise her bir aday için tek tek gerçekleştirilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için (16UY0253-2) İnşaat İşçisi (Seviye 2) adaylarının Ulusal Yeterliliği ‘nde istenilen kriterler doğrultusunda verilen başarı ölçütlerini yakalayabilmesi gerekir.

Belgelendirme Programında Belgelendirme Sürecinde Ölçme ve Değerlendirme

İnşaat İşçisi (Seviye 2) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır. 

Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir.

Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Sınavda başarı sağlayamayan aday başarısız olduğu bölümden veya sınavın tamamından 1 yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Aday 1 yıl içerisinde tekrar hakkını kullanmak için başvuru yapmadığı taktirde başvuru süreci başa döner ve her iki sınava tekrar girmesi gerekir.  Aday girdiği sınavlardan 1 yıl içerisinde iki kere üst üste başarısız olursa başarısız olduğu konular hakkında eğitim alması tavsiye edilir.

Belgelendirme Programında Şartlar

 • Tüm sınavlar belirli bir kontenjan dâhilinde yapılacaktır ve kontenjanı dolan sınavlar için en yakın zamanda yeni bir sınav tarihi belirlenecektir. Yeterli katılım sağlanmayan veya mücbir sebepler dolayısıyla yapılamayan sınavlar için SİSTEMER sınav tarihlerini değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir.
 • Sınavın herhangi bir bölümünden başarısız olan katılımcı, bu kısmı en geç 12 ay içinde olmak kaydıyla sınav ücreti ödemeden 1 kez daha tekrarlayabilir. Bölümlerin sonraki tekrarı ücrete tabidir ve ücretlendirme talimatında yer alır.
 • Sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. (örn. Başkası adına sınava girme, Kopya çekmek v.b.)
 • Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında telefon görüşmesi yapması, adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
 • Adaylar sınava girişi esnasında yanlarında Sınav Giriş Formlarını ve Kimlik Belgelerini (Ehliyet, Pasaport, Nüfus Kâğıdı v.b.) hazır bulundurmalıdırlar. İlgili belgelerden herhangi birini sunamayan aday sınava alınmaz ve ücret iadesi yapılmaz.
 • Sınava girecek aday sınav başlamadan önce cep telefonunu sınav sorumlusuna teslim etmelidir.
 • Belgelendirme kuruluşu tarafından aksi belirtilmediği sürece sınav salonuna destek doküman (Not, Kitapçık v.b) getirmek yasaktır.
 • Sınav için gerekli olan kırtasiye malzemeleri (kalem, silgi v.b.) Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. tarafından sağlanır.
 • Tekrar sınavlarında başarılı olamayan adaylar, yeni adaylar için uygulanan başvuru prosedürüne tabidir
 • (16UY0253-2) İnşaat İşçisi (Seviye 2) adaylarının uygulama sınavı için gerekli ekipmanlar adayın çalıştığı firmadan temin edilir. Adayın çalıştığı firma tarafından temin edilemeyen durumlarda ekipmanlar Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. tarafından temin edilir. Temin edilen ekipmanların ücreti adaylardan tahsil edilir.
 • Aday, Belgeli kişi ve SİSTEMERe ait yükümlülükler  F-070/01 Aday Başvuru Formu ve F-070/07   Mesleki Yeterlilik Sözleşmesinde belirtilmektedir.

   

Belgelendirme Programında Belgelendirme Süreci

Sınavı gerçekleştiren Değerlendirici adaya ait tüm sınav evraklarını belirlenmiş süreç dâhilinde Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. belgelendirme karar komisyonuna teslim eder. Değerlendirici adayın sınav raporuna şahsi kanaatini ekleyebilir. Adayların belgelendirilmesine yönelik kararı belgelendirme karar komisyonu tüm sınav dokümanlarını inceleyerek karar verir.

Belgelendirme komisyon üyeleri uluslararası standartlar ve/veya MYK ulusal yeterlilikler değerlendirici ölçütleri göz önüne alınarak, belgelendirme prosesi sırasında derlenen bilgilere dayanarak, başvuran adayın sözlü, pratik sınavlarına ve eğitimine katılmamış, adayla herhangi bir bağlantısı, yakınlığı ve çıkar ilişkisi olmayan alanında yetkili ve uzman olması zorunluluğu vardır.

Sınavı gerçekleştirecek olan Değerlendirici ve adaya ait sınav sonuçlarını inceleyecek belgelendirme karar komisyonu üyesi her sınav öncesinde Belgelendirme müdürü tarafından atanır.

Adaylara ait sınav sonuçları inceleyen komisyon üyesi başarılı olan adaylar için değerlendirmeyi yapar ve sınav sonuçları http://www.sistemer.com/?m=sinav-sonuc-sorgula adresinde duyurulur. Başarılı adaylar için belgelendirme süreci başlatılır.

Adayların belgelendirilmesine yönelik tüm dokümanlar belgelendirme karar komisyonu tarafından dosyalanarak muhafaza edilir.

Sınavlar sonucunda adaylara ait hazırlanan sınav sertifikaları Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanabilir.

Belgesi yayınlana aday yayınlanmış olan belgesini Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. merkez adresinden elden alabileceği gibi dilerse belge başvuru formunda belirttiği adrese F-070/02 Mesleki Yeterlilik Sözleşmesi ile birlikte  kargo edilebilir.

Belge almaya hak kazanan kişi, http://www.sistemer.com/?m=personel-belgelendirme-sorgula  adresinden belge sorgulama ve takibini yapabilir.

Belgelendirme Programında Belgenin Geçerliliği (Gözetim / Yeniden Belgelendirme)

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin

performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az birikullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a)  5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi

kapsamında toplamda en az 1 yıl çalıştığına dair resmikayıt sunulması, 

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için

tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır

Belge Kapsam Genişletme / Belge Kapsamında Daraltma

Kapsam genişletme talebinde bulunan kişiler, başvurdukları kapsam dâhilindeki Ulusal Yeterlilikte belirtilen sınavlara (mülakat, yazılı, uygulama) tabi tutulurlar.

Uygun durumlarda kapsam genişletme sınavları yeniden belgelendirme sınavları ile birlikte gerçekleştirilebilir. Kapsam genişletme başvurusu yeni başvuru olarak değerlendirilir, bu prosedürün ilgili maddelerinin tamamı uygulanır.

Belge Kapsamında Daraltma:

 • Belgeli kişi talebi ile,
 • Belgelendirilmiş kişi, belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde,
 • İlgili yeterlilikte belgenin kapsamını etkileyen köklü değişiklikler meydana gelmesi halinde,

Program Komitesi talebi ve Belge Karar Vericisi’nin kararına istinaden, herhangi bir işlem (sınav vb.) yapılmadan, belgelendirme kapsamını şartları karşılanamayan kısmı dışarıda tutacak şekilde daraltılır ve yeni belge düzenlenir.

Belgelendirme Programında Belgenin Kaybedilmesi yada Hatalı Olması

Belge sahibi, belgesini kaybettiğini belgelendirme kuruluşuna dilekçe halinde bildirir. Dilekçesi incelenen belge sahibi şayet belgesinin geçerlilik süresi geçmemiş ise belirlenmiş ücret doğrultusunda max 1 ay içinde yeni belge düzenlenerek gönderilir.

Belge üzerindeki bilgilerde herhangi bir hata tespit edilirse, aynı şekilde hata içeriğine göre gerekli düzenlemeler yapılarak max 1 ay içinde yeni belge düzenlenerek gönderilir.

Belgelendirme Programında Belgenin Askı / İptali

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetim tarihini geçiren (Uygulama sınav tarihinden itibaren 3. Yıl sonuna kadar) kişilerin belgeleri 6 ay askıya alınır. Gözetim sürecini tamamladıktan sonra, belgenin askı durumu kalkar. Gözetim süreci 1 ay içinde tamamlanmazsa, belge iptal edilir.
Belgelenmiş personelin Logo ve Belge Kullanım Prosedürüne aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda belge öncelikli olarak askıya alınır. Bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.  1 ay içerisinde düzeltme yapılmamış belgeler, iptal edilir.


Belgelendirme ve gözetim süreçlerinde yanıltıcı ve doğru olmayan bilgileri kasti şekilde beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen belgeler derhal iptal edilir. İlgili yeterlilikte belgenin kapsamını etkileyen köklü değişiklikler meydana gelmesi halinde, Program Komitesi talebi ve Belge Karar Vericisi’nin kararına istinaden, belgenin kapsamı daraltılarak, belge sahibi tekrar sınava tabi tutulabilir. Bu sınav yeniden belgelendirme döneminde yapılır. Mevcut belge, belge süresince geçerlidir

Belgelendirilen kişinin belge şartlarına uymadığı tespit edilirse belge iptal edilebilir. Belge sahibi iptal edilen belgesi Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. ne teslim etmekle yükümlüdür.

Belgelendirme Programında Referanslar

16UY0253-2 İnşaat İşçisi Ulusal Yeterliliği (Yayın Tarihi:28/01/2016  Rev. No: 00 -2016 )

 • 15UMS0463-2 İnşaat İşçisi (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı (Onay Tarihi : 11.02.2015  / Rev No : 00)