ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI

Belgelendirme Programının Amacı

Bu program Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. bünyesinde TS EN ISO 9606-2 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 2: Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları standart şartlarına göre değerlendirilerek (11UY0014-3) Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) adaylarının belgelendirilmesi faaliyetinin yürütülmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Belgelendirme Programına Başvuru

(11UY0014-3) Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) adaylarının sertifika almak isteyen adayların Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. internet sitesi www.sistemer.com adresinde bulunan Başvuru Formunu doldurarak e-posta yoluyla info@sistemer.com adresine veya 0 216 573 64 36 nolu faxa göndermesiyle süreç başlar.

Belgelendirme Programında Sınava Girecek Adaylarda Aranan Şartlar

 • •   Sınavın yapılacağı dilde en az okuryazar olmak

  •   Alüminyum Kaynakçısı adaylığı için herhangi bir fiziki engeli olmaması

  •   18 yaşından küçük olmamak

  •    Sınav için herhangi bir eğitim şartı yoktur.

Belgelendirme Programında Adaylardan İstenilen Belgeler

•    Başvuru formu (F-070-01-B Kaynakcı Başvuru Formu ve Taahhütname)

•    Kimlik fotokopisi

•    Fotoğraf (2 adet)

•    Çalıştığı firmaya ait referans yazısı

•    Eski mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi (varsa)

•    Sınav ücretinin yatırıldığına dair belge. (Banka Dekontu)

Birim Tamamlama”  için, başvurulan konuda varsa Mesleki Yeterlilik Belgeleri yada daha önce girip-başarılı olduğu birim ile ilgili yeterlilik kanıtı

Belgelendirme Programında Değerlendirme Sürecinin Amacı

Bu süreç, alüminyum ve alaşımlarının ergitmeli kaynak yöntemlerinden birini elle veya yarı mekanize donanım kullanarak gerçekleştiren kaynakçıların yeterliğinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla gerçekleştirilir.

Belgelendirme Programında Değerlendirme Sürecinin Tanımlanması

Adaylara yönelik değerlendirme faaliyetleri

  Zorunlu Birim :

“11UY0014-3/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği”

-  Seçmeli Birimler:

•        “11UY0014-3/B1 Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum ”

•        “11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum ”

üzerinden Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisinin ölçülmesi amacıyla adaylar hem teori hem de performansa dayalı sınavlara tabi tutulurlar.

Teori sınavları iki aşamadan biri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Aday 4 şıklı test usulü yazılı sınav (T1) veya Açık uçlu sorularla Sözlü sınav (T2) üzerinden değerlendirilir.

Adayların hangi sınav türüne tabi tutulacağına belgelendirme kuruluşu karar verecektir. Sınav öncesi bu bilgi adaylara bildirilir. Meslekî bilgi sınavı, yeterlilik sınavında kullanılan kaynak işlemiyle ilgili yeterlilik birimindeki öğrenme çıktılarını kapsar. Adaylara T1 sınavında 10 soru yöneltilir, T2 sınavında ise 3 soru yöneltilir. T1 sınavı için soru başına ortalama 2-2.5 dk süre verilir.

Adaylar yapılan T1 veya T2 sınavında 100 puan üzerinden 50 puan almalıdır.

Teori sınavı test usulü yapılıyor ise aday test sorularında belirtilen şıklardan yalnızca bir tanesini işaretlemesi gerekmektedir.

Adayın başarısı doğru cevap verilen şıklar göz önüne alınarak değerlendirilir. Cevap anahtarında çift işaretlenmiş şıklı sorular ve şık işaret koyulmamış sorular göz önünde bulundurulmayacaktır.

Performans sınavları “TS EN ISO 9606-2 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 2: Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları” kapsamında yapılır. Aday,Kaynakçı EN-ISO-15609-1’e göre hazırlanmış bir pWPS’e  (Taslak kaynak prosedür

şartnamesi) veya WPS’ye (Kaynak prosedür şartnamesi) göre tüm öğrenme çıktılarını kapsayan pratik sınava tabi tutulur. Sınav parçası için kaynak süresi imalat şartlarındaki çalışma süresine uymalıdır.

Adayın başarı ölçütü eğitmen tarafından “TS EN ISO 10042+AC Kaynak - Aluminyum ve alaşımlarında ark kaynaklı birleştirmeler - Düzgünsüzlükler için kalite seviyeleri” standardına göre değerlendirilir.

 Performans sınavları her bir aday için tek tek gerçekleştirilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için (11UY0014-3) Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) adaylarının Ulusal Yeterliliğinde istenilen kriterler doğrultusunda verilen başarı ölçütlerini yakalayabilmesi gerekir.

Belgelendirme Programında Belgelendirme Sürecinde Ölçme ve Değerlendirme

Adaylar A1 zorunlu birimin haricinde seçmeli yeterlilik birimlerinden herhangi birine veya ikisine veya üçüne birden başvuru yapabilir. Adayların belge alabilmesi için A1 zorunlu birimi haricinde B1-B2 seçmeli birimlerden en az birinden başarılı olma zorunluluğu vardır.

Sınavlar, teorik sınav ve performans ölçümlü sınav olacak şekilde iki bölümde yapılmaktadır. Bu sınavlar sonucunda eğitimi alan aday kişi Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) adaylarının Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm başarı ölçütlerini karşılamak zorundadır.

Adayların belgeyi almaya hak kazanabilmesi için Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) adayları için açılan teorik ve performansa dayalı sınavların her ikisinde de belirlenen kriterler doğrultusunda başarı göstermesi şarttır.

Sınavların Değerlendirilmesi

Teorik  sınavlar,  çoktan  seçmeli  sorulara  verilen  cevaplar  dikkate  alınarak,  performans sınavları ise adayın performans sınavındaki uygulamaları dikkate alınarak değerlendirilir.

 

Uygulama sınavlarından başarılı olabilmek için;

1.  Değerlendiricilerin “Performans Sınavı Kontrol Formu”nda bulunan ve ulusal yeterliliklerde yer alan beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamından başarılı olunması gerekmektedir.

2. Başarılı olunması zorunlu kritik adımların tamamından başarılı performans gösterilmesi  gerekmektedir.  Kritik  adımlar,  sınav  öncesinde  adaya  açıklanacak, ayrıca adaya verilecek soru kâğıdında belirtilecektir.

 

Tüm bunlara ilave olarak adayın başarılı olabilmesi için aşağıda yer alan muayene şartlarını başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

Sınav Parçasında Yapılacak Muayene ve Testler :

Sınav sonrası yapılacak test ve muayenelerle ilgili işlemler ISO 9606-2 Standardı ve SİSTEMER P-080 Kaynak Belgelendirme Prosedürü’ne göre takip edilir.

Kaynak metoduna göre, tahribatlı/ tahribatsız muayene gerekmesi durumunda parçalar akredite kuruluşlara gönderilecektir.

Belgelendirme Programında Şartlar

 • Tüm sınavlar belirli bir kontenjan dâhilinde yapılacaktır ve kontenjanı dolan sınavlar için en yakın zamanda yeni bir sınav tarihi belirlenecektir. Yeterli katılım sağlanmayan veya mücbir sebepler dolayısıyla yapılamayan sınavlar için SİSTEMER sınav tarihlerini değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir.

 • Sınavın herhangi bir bölümünden başarısız olan katılımcı, bu kısmı en geç 12 ay içinde olmak kaydıyla sınav ücreti ödemeden 1 kez daha tekrarlayabilir. Bölümlerin sonraki tekrarı ücrete tabidir ve ücretlendirme talimatında yer alır. Aday 1 yıl içerisinde tekrar hakkını kullanmak için başvuru yapmadığı taktirde başvuru süreci başa döner ve her iki sınava tekrar girmesi gerekir.  Aday girdiği sınavlardan 1 yıl içerisinde iki kere üst üste başarısız olursa başarısız olduğu konular hakkında eğitim alması tavsiye edilir.
 • Tekrar sınavlarında başarılı olamayan adaylar, yeni adaylar için uygulanan başvuru prosedürüne tabidir.
 • Adaylar sınava girişi esnasında yanlarında Sınav Giriş Evrakları (Kimlik Belgelerini; Ehliyet , Pasaport, Nüfus Kâğıdı v.b.) hazır bulundurmalıdırlar. İlgili belgelerden herhangi birini sunamayan aday sınava alınmaz ve ücret iadesi yapılmaz.
 • Sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. (örn. Başkası adına sınava girme, Kopya çekmek v.b.).
 • Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında telefon görüşmesi yapması, adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
 • Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınavına son verilecektir.
 • Sınava girecek aday sınav başlamadan önce cep telefonunu sınav sorumlusuna teslim etmelidir.
 • Belgelendirme kuruluşu tarafından aksi belirtilmediği sürece sınav salonuna destek doküman (Not, Kitapcık v.b) getirmek yasaktır.
 • Sınav için gerekli olan kırtasiye malzemeleri (kalem, silgi v.b.) Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. tarafından sağlanır.
 • (11UY0014-3) Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) adaylarının uygulama sınavı için gerekli ekipmanlar adayın çalıştığı firmadan temin edilir. Adayın çalıştığı firma tarafından temin edilemeyen durumlarda ekipmanlar Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. tarafından temin edilir. Temin edilen ekipmanların ücreti adaylardan tahsil edilir.
 • Belgeli kişi ve SİSTEMERe ait yükümlülükler  F-080/01 Kaynak Başvuru Formu ve F-070/07   Mesleki Yeterlilik Belgesi Kullanım Sözleşmesinde belirtilmektedir.

Belgelendirme Programında Belgenin Geçerliliği (Gözetim / Yeniden Belgelendirme)

Alüminyum kaynakçısı için geçerlilik süresi 2 yıldır. Ancak aşağıdaki koşulların tam olarak yerine getirilmesi halinde gerekmektedir.

a) Kaynakçı, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir süre ara vermeye izin verilir.

b) Kaynakçının çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak değerlendirilir.

c) Kaynakçının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden olmamalıdır. Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik belgesi geçersiz sayılacaktır.

2 yılı dolduran belge sahibinin belgesini yenileyebilmesi için  tekrar uygulama ve teorik sınava tabi tutulur.

Belge Kapsam Genişletme / Belge Kapsamında Daraltma

Kapsam genişletme talebinde bulunan kişiler, başvurdukları kapsam dâhilindeki Ulusal Yeterlilikte belirtilen sınavlara (mülakat, yazılı, uygulama) tabi tutulurlar.

 

Uygun durumlarda kapsam genişletme sınavları yeniden belgelendirme sınavları ile birlikte gerçekleştirilebilir. Kapsam genişletme başvurusu yeni başvuru olarak değerlendirilir, bu prosedürün ilgili maddelerinin tamamı uygulanır.

Belge Kapsamında Daraltma:

 • Belgeli kişi talebi ile,
 • Belgelendirilmiş kişi, belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde,
 • İlgili yeterlilikte belgenin kapsamını etkileyen köklü değişiklikler meydana gelmesi halinde,

Program Komitesi talebi ve Belge Karar Vericisi’nin kararına istinaden, herhangi bir işlem (sınav vb.) yapılmadan, belgelendirme kapsamını şartları karşılanamayan kısmı dışarıda tutacak şekilde daraltılır ve yeni belge düzenlenir.

Belgelendirme Programında Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini kaybettiğini belgelendirme kuruluşuna dilekçe halinde bildirir. Dilekçesi incelenen belge sahibi şayet belgesinin geçerlilik süresi geçmemiş ise belirlenmiş ücret doğrultusunda yeniden belgelendirilebilir.

Belgelendirme Programında Belgenin Askı / İptali

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan ve gözetim tarihini geçiren (belge veriliş tarihinden itibaren 3. yılsonuna kadar) kişilerin belgeleri 6 ay askıya alınır. Gözetim sürecini tamamladıktan sonra, belgenin askı durumu kalkar. Gözetim süreci 1 ay içinde tamamlanmazsa, belge iptal edilir.

Belgelenmiş personelin Logo ve Belge Kullanım Prosedürüne aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda belge öncelikli olarak askıya alınır. Bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.  1 ay içerisinde düzeltme yapılmamış belgeler, iptal edilir.

Belgelendirme ve gözetim süreçlerinde yanıltıcı ve doğru olmayan bilgileri kasti şekilde beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen belgeler derhal iptal edilir. İlgili yeterlilikte belgenin kapsamını etkileyen köklü değişiklikler meydana gelmesi halinde, Program Komitesi talebi ve Belge Karar Vericisi’nin kararına istinaden, belgenin kapsamı daraltılarak, belge sahibi tekrar sınava tabi tutulabilir. Bu sınav yeniden belgelendirme döneminde yapılır. Mevcut belge, belge süresince geçerlidir.

Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SİSTEMER’ e iade etmekle yükümlüdür.

Belgelendirme Programında Referanslar

 • ·       11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı Ulusal Yeterliliği (Yayın Tarihi:12/07/2011  Rev. No: 00)

  ·       TS EN ISO 15609-1 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü şartnamesi - Bölüm 1: Ark kaynağı

  ·       TS EN ISO 9606-2 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 2: Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları

  ·       TS EN ISO 10042+AC Kaynak - Aluminyum ve alaşımlarında ark kaynaklı birleştirmeler - Düzgünsüzlükler için kalite seviyeleri

  ·       TS  EN  ISO  17637:2011    Ergitme  Kaynaklarının  Tahribatsız  Muayenesi-Ergitme  kaynaklı birleştirmelerin Gözle Muayene

  ·       TS EN ISO 4063:2011 Kaynak ve kaynakla ilgili işlemler - İşlemlerin adlandırılması ve referans numaraları