DİRENÇ KAYNAK AYARCISI

Belgelendirme Programının Amacı

Bu prosedür Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. bünyesinde TS EN ISO 14732 Kaynak Personeli Standardı çerçevesinde “Personel Belgelendirme Sistemi” nin ilgili standart şartlarına göre değerlendirilerek (11UY0015-4) Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) adaylarının belgelendirilmesi faaliyetinin yürütülmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Belgelendirme Programına Başvuru

(11UY0015-4) Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) adaylarının sertifika almak isteyen adayların Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. internet sitesi www.sistemer.com adresinde bulunan Başvuru Formunu doldurarak e-posta yoluyla info@sistemer.com adresine veya 0 216 573 64 36 nolu faxa göndermesiyle süreç başlar.

Belgelendirme Programında Sınava Girecek Adaylarda Aranan Şartlar

 • •   Sınavın yapılacağı dilde en az okuryazar olmak

  •   Direnç Kaynak Ayarcısı adaylığı için herhangi bir fiziki engeli olmaması

  •   18 yaşından küçük olmamak

  •    Sınav için herhangi bir eğitim şartı yoktur.

Belgelendirme Programında Adaylardan İstenilen Belgeler

 • ·       Başvuru formu (F-070/01 Kaynakçı Başvuru Formu ve Taahhütname)
 • ·       Kimlik fotokopisi
 • ·       Fotoğraf (2 adet)
 • ·       Çalıştığı firmaya ait referans yazısı
 • ·       Eski mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi (varsa)
 • ·       Sınav ücretinin yatırıldığına dair belge. (Banka Dekontu)
 • ·       ''Birim Tamamlama”  için, başvurulan konuda varsa Mesleki Yeterlilik Belgeleri yada daha önce girip-başarılı olduğu birim ile ilgili yeterlilik kanıtı

Belgelendirme Programında Değerlendirme Sürecinin Amacı

Ülkemizde, metalik malzemelerin ergitmeli direnç kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

•Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

•Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

 •Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Bu yeterlilik direnç kaynağında yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.

Belgelendirme Programında Değerlendirme Sürecinin Tanımlanması

Adaylara yönelik değerlendirme faaliyetleri

-  Zorunlu Birim :

“11UY0015-4/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği”  ve;

-  Seçmeli Birimler:

•“11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı ”

üzerinden Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisinin ölçülmesi amacıyla adaylar hem teori hem de performansa dayalı sınavlara tabi tutulurlar.

Teori sınavları en az 10 sorudan oluşan 4 şıklı test usulü , her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) üzerinden değerlendirilir. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki dakika zaman verilir.  Adaylar yapılan A1 zorunlu birim T1 sınavında 100 puan üzerinden en  az 60 puan almalıdır.

Adayın başarısı doğru cevap verilen şıklar göz önüne alınarak değerlendirilir, yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Cevap anahtarında çift işaretlenmiş şıklı sorular ve şık işaret koyulmamış sorular göz önünde bulundurulmayacaktır.

A1 yeterlilik birimi için performansa dayalı sınav uygulanmamaktadır.

Adaylar, 11UY0015-4/B1 biriminde teorik sınav sorularının en az % 50 sinde doğru yanıt vermesi gereklidir. 

Performans sınavları (B1) her bir aday için tek tek gerçekleştirilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için (11UY0015-4) Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) adaylarının Ulusal Yeterliliğinde istenilen kriterler doğrultusunda verilen başarı ölçütlerini yakalayabilmesi gerekir.

(P1) B1 birimine yönelik performansa dayalı sınavda, direnç kaynak ayarcısına, onaylanmış bir Kaynak

Prosedür Şartnamesine (WPS) uygun cihaz programlama uygulaması yaptırılır.

Aday, TS EN ISO 14732 standardı 4. bölümde belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik aralıklarına göre onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS) göre hazırlanmış Ek B1-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre değerlendirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

Belgelendirme Programında Belgelendirme Sürecinde Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, teorik sınav ve performans ölçümlü sınav olacak şekilde iki bölümde yapılmaktadır. Bu sınavlar sonucunda eğitimi alan aday kişi Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) adaylarının Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm başarı ölçütlerini karşılamak zorundadır.

Adayların belgeyi almaya hak kazanabilmesi için Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) adayları için açılan teorik ve performansa dayalı sınavların her ikisinde de belirlenen kriterler doğrultusunda başarı göstermesi şarttır.

Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. TS EN ISO 14732 Madde 5.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 14732’ye uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.

Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 50’sine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır

Performansa dayalı sınavda, direnç kaynak ayarcısına, onaylanmış bir Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS) uygun cihaz programlama uygulaması yaptırılır. Aday, TS EN ISO 14732 standardı 4. bölümde belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik aralıklarına göre onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS) göre hazırlanmış  kontrol raporuna göre değerlendirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

 

Sınav Parçasında Yapılacak Muayene ve Testler :

Sınav sonrası yapılacak test ve muayenelerle ilgili işlemler ISO 9606-2 Standardı ve SİSTEMER P-080 Kaynak Belgelendirme Prosedürü’ne göre takip edilir.

Kaynak metoduna göre, tahribatlı/ tahribatsız muayene gerekmesi durumunda parçalar akredite kuruluşlara gönderilecektir.

Belgelendirme Programında Şartlar

 

 • Tüm sınavlar belirli bir kontenjan dâhilinde yapılacaktır ve kontenjanı dolan sınavlar için en yakın zamanda yeni bir sınav tarihi belirlenecektir. Yeterli katılım sağlanmayan veya mücbir sebepler dolayısıyla yapılamayan sınavlar için SİSTEMER sınav tarihlerini değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir.
 • Sınavın herhangi bir bölümünden başarısız olan katılımcı, bu kısmı en geç 12 ay içinde olmak kaydıyla sınav ücreti ödemeden 1 kez daha tekrarlayabilir. Bölümlerin sonraki tekrarı ücrete tabidir ve ücretlendirme talimatında yer alır.
 • Tekrar sınavlarında başarılı olamayan adaylar, yeni adaylar için uygulanan başvuru prosedürüne tabidir
 • Adaylar sınava girişi esnasında yanlarında Sınav Giriş Evrakları (Kimlik Belgelerini; Ehliyet , Pasaport, Nüfus Kâğıdı v.b.) hazır bulundurmalıdırlar. İlgili belgelerden herhangi birini sunamayan aday sınava alınmaz ve ücret iadesi yapılmaz.
 • Sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. (örn. Başkası adına sınava girme, Kopya çekmek v.b.)
 • Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında telefon görüşmesi yapması, adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
 • Sınava girecek aday sınav başlamadan önce cep telefonunu sınav sorumlusuna teslim etmelidir.
 • Belgelendirme kuruluşu tarafından aksi belirtilmediği sürece sınav salonuna destek doküman (Not, Kitapcık v.b) getirmek yasaktır.
 • Sınav için gerekli olan kırtasiye malzemeleri (kalem, silgi v.b.) Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. tarafından sağlanır.
 • (11UY0015-4) Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) adaylarının uygulama sınavı için gerekli ekipmanlar adayın çalıştığı firmadan temin edilir. Adayın çalıştığı firma tarafından temin edilemeyen durumlarda ekipmanlar Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. tarafından temin edilir. Temin edilen ekipmanların ücreti adaylardan tahsil edilir.
 • Belgeli kişi ve SİSTEMERe ait yükümlülükler  F-080/01 Kaynak Başvuru Formu ve F-070/07   Mesleki Yeterlilik Belgesi Kullanım Sözleşmesinde belirtilmektedir

   

Belgelendirme Programında Belgenin Geçerliliği (Gözetim / Yeniden Belgelendirme)

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 14732 Madde 5.2’ de belirtildiği üzere her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. Gözetim sıklığı 6 ayda bir çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması ile yapılır. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belge sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde 5’te bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır.

Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilir. 

Belge Kapsam Genişletme / Belge Kapsamında Daraltma

Kapsam genişletme talebinde bulunan kişiler, başvurdukları kapsam dâhilindeki Ulusal Yeterlilikte belirtilen sınavlara (mülakat, yazılı, uygulama) tabi tutulurlar.

 

Uygun durumlarda kapsam genişletme sınavları yeniden belgelendirme sınavları ile birlikte gerçekleştirilebilir. Kapsam genişletme başvurusu yeni başvuru olarak değerlendirilir, bu prosedürün ilgili maddelerinin tamamı uygulanır.

Belge Kapsamında Daraltma:

 • Belgeli kişi talebi ile,
 • Belgelendirilmiş kişi, belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde,
 • İlgili yeterlilikte belgenin kapsamını etkileyen köklü değişiklikler meydana gelmesi halinde,

Program Komitesi talebi ve Belge Karar Vericisi’nin kararına istinaden, herhangi bir işlem (sınav vb.) yapılmadan, belgelendirme kapsamını şartları karşılanamayan kısmı dışarıda tutacak şekilde daraltılır ve yeni belge düzenlenir.

Belgelendirme Programında Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini kaybettiğini belgelendirme kuruluşuna dilekçe halinde bildirir. Dilekçesi incelenen belge sahibi şayet belgesinin geçerlilik süresi geçmemiş ise belirlenmiş ücret doğrultusunda yeniden belgelendirilebilir.

Belgelendirme Programında Belgenin Askı/İptali

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetim tarihini geçiren (Uygulama sınav tarihinden itibaren 3. Yıl sonuna kadar) kişilerin belgeleri 6 ay askıya alınır. Gözetim sürecini tamamladıktan sonra, belgenin askı durumu kalkar. Gözetim süreci 1 ay içinde tamamlanmazsa, belge iptal edilir.

Belgelenmiş personelin Logo ve Belge Kullanım Prosedürüne aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda belge öncelikli olarak askıya alınır. Bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.  1 ay içerisinde düzeltme yapılmamış belgeler, iptal edilir.

Belgelendirme ve gözetim süreçlerinde yanıltıcı ve doğru olmayan bilgileri kasti şekilde beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen belgeler derhal iptal edilir. İlgili yeterlilikte belgenin kapsamını etkileyen köklü değişiklikler meydana gelmesi halinde, Program Komitesi talebi ve Belge Karar Vericisi’nin kararına istinaden, belgenin kapsamı daraltılarak, belge sahibi tekrar sınava tabi tutulabilir. Bu sınav yeniden belgelendirme döneminde yapılır. Mevcut belge, belge süresince geçerlidir.

Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SİSTEMER’ e iade etmekle yükümlüdür.

Belgelendirme Programında Referanslar

 • •          11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı Ulusal Yeterliliği ((Yayın Tarihi: 12/07/2011  Rev. No: 01 -25.11.2015)

  •          TS EN ISO 14732 Kaynak Personeli- Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynağı için kaynak operatörlerinin ve kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı

 •