SIVACI

Belgelendirme Programının Amacı

Bu prosedür Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. bünyesinde EN ISO 17024 standardı kuralları çerçevesinde “Personel Belgelendirme Sistemi” nin ilgili standard şartlarına göre değerlendirilerek (11UY0024-3) Sıvacı (Seviye 3) adaylarının belgelendirilmesi faaliyetinin yürütülmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Belgelendirme Programına Başvuru

 (11UY0024-3/02) Sıvacı (Seviye 3) olarak sertifika almak isteyen adayların Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. internet sitesi www.sistemer.com adresinde bulunan Başvuru Formunu doldurarak e-posta yoluyla info@sistemer.com adresine veya 0 216 573 64 36 nolu faxa göndermesiyle yada elden SİSTEMER ofise teslim edilmesiyle süreç başlar.

Belgelendirme Programında Sınava Girecek Adaylarda Aranan Şartlar

 • •   Sınavın yapılacağı dilde en az okuryazar olmak

  •   Sıvacı adaylığı için herhangi bir fiziki engeli olmaması

  •   16 yaşından küçük olmamak

  •    Sınav için herhangi bir eğitim şartı yoktur.

Belgelendirme Programında Adaylardan İstenilen Belgeler

- Başvuru formu (Başvuru Formu ve Taahhütname)

- Kimlik fotokopisi

- Eski mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi (varsa)

- Sınav ücretinin yatırıldığına dair belge. (Banka Dekontu)

- “Birim Tamamlama”  için, başvurulan konuda varsa Mesleki Yeterlilik Belgeleri ya da daha önce girip-başarılı olduğu birim ile ilgili yeterlilik kanıtı

Belgelendirme Programında Aday Başvuru Değerlendirme

Aday başvuruları Belgelendirme Müdürü tarafından değerlendirilir.  Adaylar belge başvurularının onaylanıp onaylanmadığını www.sistemer.com adresinden takip edebilirler.

Belgelendirme Programında Değerlendirme Sürecinin Amacı

Yapıların iç ve dış yüzeylerini korumak, düzeltmek, estetik bir görünüm sağlamak ve yapı elemanlarının mukavemetini artırmak vb amaçlarla sıva yapılmaktadır. Bu bakımdan sıvacı bilgi, beceri ve davranışlarının ölçülmesi gerekir. Bu süreç sıvacının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla gerçekleştirilir.

Belgelendirme Programında Değerlendirme Sürecinin Tanımlanması

Adaylara yönelik değerlendirme faaliyetleri “11UY0024–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması” ve “11UY0024–3/A2 Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi” zorunlu birimleri üzerinden yapılır. Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisinin ölçülmesi amacıyla adaylar hem teori hem de performansa dayalı sınavlara tabi tutulurlar.

Teori sınavlarında adayın 100 puan üzerinden 60 puan, performans sınavında ise 100 puan üzerinden 80 puan alma zorunluluğu vardır. Adayların performans sınavına tabi tutulabilmesi için hem A1 hem de A2 birimlerinde teori sınavını geçme zorunluluğu vardır. Soru sayısı ve sorulara yönelik puanlama standartta belirlenmiş şartlar dâhilin de belgelendirme kuruluşunun inisiyatifindedir. 

Teori sınavları test usulü gerçekleştirilmekte olup aday test sorularında belirtilen şıklardan yalnızca bir tanesini işaretlemesi gerekmektedir.

Adayın başarısı doğru cevap verilen şıklar göz önüne alınarak değerlendirilir. Cevap anahtarında çift işaretlenmiş şıklı sorular ve şık işaret koyulmamış sorular göz önünde bulundurulmayacaktır.

Performans sınavları ise her bir aday için tek tek gerçekleştirilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için (11UY0024-3) Sıvacı (Seviye 3) adaylarının Ulusal Yeterliliği ‘nde istenilen kriterler doğrultusunda verilen başarı ölçütlerini yakalayabilmesi gerekir.

Belgelendirme Programında Belgelendirme Sürecinde Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, teorik sınav ve performans ölçümlü sınav olacak şekilde iki bölümde yapılmaktadır. Bu sınavlar sonucunda eğitimi alan aday kişi Sıvacı (Seviye 3) adaylarının Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm başarı ölçütlerini karşılamak zorundadır.

Adayların belgeyi almaya hak kazanabilmesi için Sıvacı (Seviye 3) adaylarının adayları için açılan teorik ve performansa dayalı sınavların her ikisinde de belirlenen kriterler doğrultusunda başarı göstermesi şarttır.

Sınavda başarı sağlayamayan aday başarısız olduğu bölümden veya sınavın tamamından 1 yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Aday 1 yıl içerisinde tekrar hakkını kullanmak için başvuru yapmadığı taktirde başvuru süreci başa döner ve her iki sınava tekrar girmesi gerekir.  Aday girdiği sınavlardan 1 yıl içerisinde iki kere üst üste başarısız olursa başarısız olduğu konular hakkında eğitim alması tavsiye edilir.

Belge almaya hak kazanmak için adayın, A1 ve A2 birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.

Belgelendirme Programında Şartlar

 • Tüm sınavlar belirli bir kontenjan dâhilinde yapılacaktır ve kontenjanı dolan sınavlar için en yakın zamanda yeni bir sınav tarihi belirlenecektir. Yeterli katılım sağlanmayan veya mücbir sebepler dolayısıyla yapılamayan sınavlar için SİSTEMER sınav tarihlerini değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir.
 • Sınavın herhangi bir bölümünden başarısız olan katılımcı, bu kısmı en geç 12 ay içinde olmak kaydıyla sınav ücreti ödemeden 1 kez daha tekrarlayabilir. Bölümlerin sonraki tekrarı ücrete tabidir ve ücretlendirme talimatında yer alır.
 • Sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. (örn. Başkası adına sınava girme, Kopya çekmek v.b.)
 • Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında telefon görüşmesi yapması, adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
 • Adaylar sınava girişi esnasında yanlarında Sınav Giriş Formlarını ve Kimlik Belgelerini (Ehliyet, Pasaport, Nüfus Kâğıdı v.b.) hazır bulundurmalıdırlar. İlgili belgelerden herhangi birini sunamayan aday sınava alınmaz ve ücret iadesi yapılmaz.
 • Sınava girecek aday sınav başlamadan önce cep telefonunu sınav sorumlusuna teslim etmelidir.
 • Belgelendirme kuruluşu tarafından aksi belirtilmediği sürece sınav salonuna destek doküman (Not, Kitapçık v.b) getirmek yasaktır.
 • Sınav için gerekli olan kırtasiye malzemeleri (kalem, silgi v.b.) Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. tarafından sağlanır.
 • Tekrar sınavlarında başarılı olamayan adaylar, yeni adaylar için uygulanan başvuru prosedürüne tabidir
 • (11UY0024-3) Sıvacı (Seviye 3) adaylarının uygulama sınavı için gerekli ekipmanlar adayın çalıştığı firmadan temin edilir. Adayın çalıştığı firma tarafından temin edilemeyen durumlarda ekipmanlar Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. tarafından temin edilir. Temin edilen ekipmanların ücreti adaylardan tahsil edilir.
 • Aday, Belgeli kişi ve SİSTEMERe ait yükümlülükler  F-070/01 Aday Başvuru Formu ve F-070/07   Mesleki Yeterlilik Sözleşmesinde belirtilmektedir.

 • Belgelendirme Programında Belgelendirme Süreci

Sınavı gerçekleştiren Değerlendirici adaya ait tüm sınav evraklarını belirlenmiş süreç dâhilinde Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. belgelendirme karar komisyonuna teslim eder. Değerlendirici adayın sınav raporuna şahsi kanaatini ekleyebilir. Adayların belgelendirilmesine yönelik kararı belgelendirme karar komisyonu tüm sınav dokümanlarını inceleyerek karar verir.

Belgelendirme komisyon üyeleri uluslararası standartlar ve/veya MYK ulusal yeterlilikler değerlendirici ölçütleri göz önüne alınarak, belgelendirme prosesi sırasında derlenen bilgilere dayanarak, başvuran adayın yazılı, sözlü, pratik sınavlarına ve eğitimine katılmamış, adayla herhangi bir bağlantısı, yakınlığı ve çıkar ilişkisi olmayan alanında yetkili ve uzman olması zorunluluğu vardır.

Sınavı gerçekleştirecek olan Değerlendirici ve adaya ait sınav sonuçlarını inceleyecek belgelendirme karar komisyonu üyesi her sınav öncesinde Belgelendirme müdürü tarafından atanır.

Adaylara ait sınav sonuçları inceleyen komisyon üyesi başarılı olan adaylar için değerlendirmeyi yapar ve sınav sonuçları http://www.sistemer.com/?m=sinav-sonuc-sorgula adresinde duyurulur. Başarılı adaylar için belgelendirme süreci başlatılır.

Adayların belgelendirilmesine yönelik tüm dokümanlar belgelendirme karar komisyonu tarafından dosyalanarak muhafaza edilir.

Sınavlar sonucunda adaylara ait hazırlanan sınav sertifikaları Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanabilir.

Belgesi yayınlana aday yayınlanmış olan belgesini Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. merkez adresinden elden alabileceği gibi dilerse belge başvuru formunda belirttiği adrese F-070/02 Mesleki Yeterlilik Sözleşmesi ile birlikte  kargo edilebilir.

Belge almaya hak kazanan kişi, http://www.sistemer.com/?m=personel-belgelendirme-sorgula  adresinden belge sorgulama ve takibini yapabilir.

 

Belgelendirme Programında Belgenin Geçerliliği (Gözetim / Yeniden Belgelendirme)

Verilen belge 5 yıl geçerli olup bu süreç içerisinde belge sahibi 18 ay bir fiil çalıştığını belgelendirme kuruluşuna kanıtlamalıdır. Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır. 18 ay bir fiil çalıştığını kanıtlayan belge sahibinden işveren tarafından belge şartlarını ihlale karşı her hangi bir şikayet alınmadıysa uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Toplamda 10 yılı dolduran belge sahibi tekrar uygulama ve teorik sınava tabi tutulur.

 

Belge Kapsam Genişletme / Belge Kapsamında Daraltma

Kapsam genişletme talebinde bulunan kişiler, başvurdukları kapsam dâhilindeki Ulusal Yeterlilikte belirtilen sınavlara (mülakat, yazılı, uygulama) tabi tutulurlar.

Uygun durumlarda kapsam genişletme sınavları yeniden belgelendirme sınavları ile birlikte gerçekleştirilebilir. Kapsam genişletme başvurusu yeni başvuru olarak değerlendirilir, bu prosedürün ilgili maddelerinin tamamı uygulanır.

Belge Kapsamında Daraltma:

 • Belgeli kişi talebi ile,
 • Belgelendirilmiş kişi, belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde,
 • İlgili yeterlilikte belgenin kapsamını etkileyen köklü değişiklikler meydana gelmesi halinde,

Program Komitesi talebi ve Belge Karar Vericisi’nin kararına istinaden, herhangi bir işlem (sınav vb.) yapılmadan, belgelendirme kapsamını şartları karşılanamayan kısmı dışarıda tutacak şekilde daraltılır ve yeni belge düzenlenir.

 

Belgelendirme Programında Belgenin Kaybedilmesi yada Hatalı Olması

Belge sahibi, belgesini kaybettiğini belgelendirme kuruluşuna dilekçe halinde bildirir. Dilekçesi incelenen belge sahibi şayet belgesinin geçerlilik süresi geçmemiş ise belirlenmiş ücret doğrultusunda max 1 ay içinde yeni belge düzenlenerek gönderilir.

Belge üzerindeki bilgilerde herhangi bir hata tespit edilirse, aynı şekilde hata içeriğine göre gerekli düzenlemeler yapılarak max 1 ay içinde yeni belge düzenlenerek gönderilir.

Belgelendirme Programında Belgenin Askı / İptali

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetim tarihini geçiren (Uygulama sınav tarihinden itibaren 3. Yıl sonuna kadar) kişilerin belgeleri 6 ay askıya alınır. Gözetim sürecini tamamladıktan sonra, belgenin askı durumu kalkar. Gözetim süreci 1 ay içinde tamamlanmazsa, belge iptal edilir.
 
Belgelenmiş personelin Logo ve Belge Kullanım Prosedürüne aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda belge öncelikli olarak askıya alınır. Bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.  1 ay içerisinde düzeltme yapılmamış belgeler, iptal edilir.
 
Belgelendirme ve gözetim süreçlerinde yanıltıcı ve doğru olmayan bilgileri kasti şekilde beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen belgeler derhal iptal edilir. İlgili yeterlilikte belgenin kapsamını etkileyen köklü değişiklikler meydana gelmesi halinde, Program Komitesi talebi ve Belge Karar Vericisi’nin kararına istinaden, belgenin kapsamı daraltılarak, belge sahibi tekrar sınava tabi tutulabilir. Bu sınav yeniden belgelendirme döneminde yapılır. Mevcut belge, belge süresince geçerlidir.

Belgelendirilen kişinin belge şartlarına uymadığı tespit edilirse belge iptal edilebilir. Belge sahibi iptal edilen belgesi Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. ne teslim etmekle yükümlüdür.

Belgelendirme Programında Referanslar

 • ·       11UY0024-3 Sıvacı Ulusal Yeterliliği (Yayın Tarihi:19/10/2011  Rev. No: 02-2013) 

 • ·       11UMS0135–3 Sıvacı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı (Onay Tarihi : 01.03.2011  / Rev No : 00)